©  Foto:

Geopark: Bøjden

Lang kystklint langs vestsiden af Horneland

Klinten indeholder en omfattende og kompliceret lagserie fra istiden Saale, mellemistiden Eem (både marine-og ferskvandsaflejringer) og istiden Weichsel.

Lagene har været udsat for kraftige istektoniske forstyrrelser fra flere isstrømme i Weichsel, dog i særdeleshed fra Bælthav Fremstødet for 17-18.000 år siden, hvis isrand på et tidspunkt befandt sig i området.

Klinten har aldrig været underkastet grundige geologiske undersøgelser, men den omfattende lagfølge, de komplicerede istektoniske strukturer og dens placering i den vestligste del af Øhavet, gør den til en forskningsmæssig vigtig ’brobygningslokalitet’ mellem geologien i Øhavet, på Als og i Sydøstjylland.

Bøjden Nor

Nord for klinten (omkring færgelejet) ligger et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune, Bøjden Nor, omgivet af strandenge.

Bøjden Nor er udpeget af EU som et NATURA 2000-område og er et af Fugleværnsfondens reservater. Læs mere om Bøjden Nor