©  Foto:

Geopark: Bøjden Nor

Bøjden Nor er et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune omgivet af strandenge.

Bøjden Nor er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. Noret er også et af Fugleværnsfondens reservater. Hele områdets 118 hektar er fredet, hvoraf 39 hektar strandeng har været fuglereservat siden 1980.

Viber, klyder, lærker og grågæs er nogle af de yngle- og rastefugle, som har fået deres levevilkår væsentligt forbedret, efter at 25 ha. tidligere agerjord ved Bøjden Nor er blevet omdannet til et fantastisk naturområde. Det lave vand i noret og den varierede natur giver levesteder for mange forskellige fugle året rundt, og her er meget fine muligheder for at se mange af de ande- og vadefugle, som lever på strandenge og ved lavvandede kyster.

På nær et kunstigt vedligeholdt lagunegab er noret afskåret fra havet af en række strandvolde. Den nordlige del af det marine forland omslutter en tidligere selvstændig moræneø, Kalvøre. Nordøst for Kalvøre findes en større krumoddedannelse.

Umiddelbart øst for Bøjden Nor ligger et markant kildevæld.

Offentlig adgang

For at beskytte fuglelivet er der i store dele af noret ikke offentlig adgang. Men der er dog en natursti rundt i området samt to observationsskure, hvor det er muligt at få et overblik over fuglelivet på nært hold. Se PDF med kort over stien og området.