Kvinde i havkajak ved Øhavets Smakkecenter på Strynø

Seks indsatsområder

Foto: Andreas Mørck Nielsen

Sådan udvikler vi geoparken

De nedenstående indsatsområder er omdrejningspunktet for sekretariatets arbejde med udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav.

1.    GEOLOGI OG NATUR

Det oversvømmede istidslandskab, det lavvandede øhav, klinterne, det dynamiske kystlandskab, de bakkede landskaber, søer, strandenge og overdrev og den særlige flora og fauna, som hører til, er selve fundamentet i Geopark Det Sydfynske Øhav. Var det ikke for denne geologiske arv, havde vi ikke haft den helt særlige maritime kultur, de købssteder, de herregårde, det landbrug, de lokalsamfund og den identitet, som definerer området i dag.

I geopark sekretariatet arbejder vi for, at geologiske værdier og lokaliteter beskyttes, overvåges og vedligeholdes. Samtidig arbejder vi på at styrke både respekt og lokal stolthed omkring landskabet og naturen. Det gør vi f.eks. gennem projekter for øget biodiversitet, både til lands og til vands, og design af faciliteter, så besøgende dirigeres rundt i geoparken uden at slide og forstyrre naturen. Ikke mindst arbejder vi med at fremme forskning, undervisning, formidling og lokal inddragelse i forhold til at skabe balance mellem benyttelse og beskyttelse.

2.    UNDERVISNING

Undervisning og uddannelse er centrale fokusområder, og vi udvikler i samarbejde med skoleforvaltningerne en bred vifte af undervisningsaktiviteter for flere forskellige målgrupper. Geoparken er ét stort undervisningsrum for alle aldre og alle niveauer – fra dagtilbud til aftenskole, fra indskole til universitetet. Med virkelighedsnære undervisningstilbud giver geoparken børn, unge og voksne viden, nysgerrighed og en følelse af ansvar for vores landskab, natur og kultur. Det er helt afgørende for bæredygtig dannelse forankret i den lokale identitet.

Undervisningen skal være engagerende, vedkommende, helst foregå udendørs og give værdi i en lokal kontekst. Derfor arbejder vi tæt sammen med områdets mange kompetente aktører indenfor undervisningsområdet – universiteter, naturskoler, museer og skoler. Sekretariatet bistår med udvikling af undervisningsmateriale, fysiske faciliteter og nye undervisningskoncepter, ligesom der arbejdes med lejrskoler, grejbanker, moderne digital formidling, formidlingscentre og uddannelse af feltformidlere.   

3.    AKTIVT UDELIV

Et aktivt udeliv giver livskvalitet og styrker vores psykiske og fysiske sundhed. Samtidig er det for mange vejen til interessebærende fællesskaber. Aktivt udeliv er også en vigtig kilde til naturoplevelser og herigennem naturforståelse og dannelse. I dag vælger mange bopæl og feriedestinationer efter muligheder for at dyrke udeaktiviteter, og dermed bidrager gode faciliteter i vid udstrækning til den lokale økonomi. 

Geoparkens bakkede landskaber, lavvandede områder, småøer og varierede kystlinje giver enestående muligheder for et alsidigt udeliv. Vi arbejder for at gøre naturen tilgængelig for borgere og gæster og indfri områdets store potentiale for aktiviteter i naturen. Udvikling af rekreative faciliteter skal altid gennemføres med et klart blik for at balancere benyttelse og beskyttelse af naturen og landskabet. Desuden skal mange, ofte modstridende, holdninger og natursyn afstemmes. Derfor prioriterer vi samskabelse og borgerinddragelse i udviklingsprocesserne, da det er afgørende for at styre, regulere og begrænse trafikken i sårbare områder og begrænse konflikter mellem brugergrupper. 

4.    GEOTURISME

Internationalt i geopark sammenhæng arbejder man med begrebet ”geoturisme” som tilgang til fremtidens turismeudvikling. Geoturisme er som udgangspunkt bæredygtig og skal forstås som en form for turisme, der opretholder og forbedrer et steds særlige geografiske karakter, miljø, arv, æstetik og kultur, og som er til gavn for, og engagerer, lokalsamfundet. Der er en turisme, der er med til at styrke frem for at skade naturen, landskabet og de kulturhistoriske værdier. 

Vores tilgang til at arbejde med og fremme turismen i geoparken henter inspiration i begrebet Geoturisme, og vores målsætninger er, at:

  • skabe oplevelser af høj kvalitet (frem for høj kvantitet)
  • fremme æstetik og arkitektur, som er i tråd med den lokale kultur og historie
  • styrke den lokale identitet og særegenhed
  • sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet og naturen
  • inddrage og engagere lokalsamfundet. 

5.    KUNST OG KULTURHISTORIE

Både over og under havets overflade findes spor fra de skiftende kulturer, der gennem årtusinder har beboet og sat deres præg på Det Sydfynske Øhav. Bevæger man sig rundt i landskabet, finder man overalt fysiske spor og fortællinger, der vidner om den rigdom, magt og udvikling, som øhavets særlige geografiske placering, klima og geologi har skabt grobund for.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler, udforsker og styrker bindeleddet mellem den kulturhistorie, som har udfoldet sig siden istiden slap sit greb, og den voksende fælles identitet, som findes i området i dag. Vi skal skabe nye aktiviteter, samarbejder og fysiske formidlingstiltag, der understøtter den levende kulturscene. Det gælder inden for stort set alle former for kunst og kulturliv, som enten dyrker områdets særlige traditioner og kulturarv eller videreudvikler, udfordrer og fornyer.

6.    FORSKNING

Landskabet, naturen, kulturen og historien i Geopark Det Sydfynske Øhav er i tidens løb blevet belyst fra mange sider af forskningen. F.eks. forskning i turisme og landdistriktsudvikling, friluftsliv og fysisk aktivitet, kultur og kunst, historie og arkæologi, biologi og geologi. Forskningen er helt afgørende for geoparken, fordi det giver områdets aktører basis for at træffe gode beslutninger i relation til bæredygtig udvikling, beriger den demokratiske og politiske diskussion og gør os klogere på vores verden, samt hvordan vi udvikler og indretter os mest hensigtsmæssigt. 

Derfor arbejder vi i sekretariatet målrettet på, at der hele tiden foregår relevant forskning, og at vi er med til at formidle den nyeste viden. Det gør vi ved at etablere partnerskaber med forskningsinstitutioner og gennem arbejde i geoparkens forskningsråd. Via forskningsrådet bidrager vi med lokal forankring, forbindelse til lokale netværk og ressourcer, sparring i udvikling af nye projekter og fundraising. Geoparken understøtter lokal formidling af forskningsresultater, ekskursioner og kurser, ligesom vi gerne er værter for studerende ved udførsel af feltstudier, specialer, Ph.d.-afhandlinger, mv. 
 

Læs mere om geoparken

Vandreture i Danmark - opdag Geopark Det Sydfynske Øhav
Organisation
De parallelle dale (den sydligste af dem) i den sydøstlige del af øen fotograferet mod øst
Etablering
Dreng undersøger sten under lup
Undervisning
Vandreture for alle i det Sydfynske Øhav - Ærø
Projekter