©  Foto:

Geopark: Brændegård Sø og Nørre Sø

Brændegård Sø og Nørre Sø er sammen med den omgivende natur en del af det store dødislandskab, der optager store dele af Midtfyn.

Introduktion

Området er domineret af godset Brahetrolleborg med sine vidtstrakte løv- og nåleskove og især de to store søer, Brændegård Sø og Nørre Sø. Området rummer også mange små vandløb og søer samt nogle kalkrige græsmarker og rigkær.

Brændegård Sø ligger syd-sydøst for Brahetrolleborg gods og ligger mellem de to skove Storskov og Fiskerup. Nørre Sø ligger tæt på Brændegård Sø og er omgivet af Fiskerup skov. Nordvest for Brandegård Sø ligger en af ​​kun to aktive moser på Fyn, kaldet Nybo mose. Mosen omfatter blandt andet mose-rosmarin (Andromeda polifolia), tranebær (Vaccinium oxycoccus), harehale bomuldsgræs (Eriophorum vaginatum) og hvid næb-sarve (Rhynchospora alba). Mosen er også et vigtigt sted for insekter og sommerfugle.

Begge søer hører til godset Brahetrolleborg og ligger smukt i landskabet med dens varierede natur, skove og landbrugsjord.

Habitatbeskrivelse

Brændegård Sø er Fyns næststørste sø, kun overgået af Arreskov Sø. Søen har et areal på 108 hektar, med en mindre ø i midten har søen en middeldybde på 0,8 meter, og ved lavvande er flere små rev udsat. Nørre Sø har et areal på 0,7 km2, og midt i søen ligger den lille ø kaldet Lucieø og en mindre unavngiven holm. Søen er dybere end Brændegård Sø men er stadig forholdsvis lavvandet med en maksimal dybde på 5,8 meter. Søerne huser en stor skarvkoloni (Phalacrocorax carbo) med næsten 2000 ynglepar, som er den største i Nordeuropa.

Værdi

Brændegård Sø og Nørre Sø er unikke for området, primært på grund af de to store skarvkolonier, men også på grund af Havørnen (Haliaeetus albicilla), der er registreret ved søerne. Havørnen yngler og fouragerer ved begge søer, og antallet af par kan variere, men flere er observeret på samme tid, primært i efteråret og foråret. Rovdyret foretrækker at jage omkring skarvkolonierne.

Beskyttelse og lovgivning

De to søer er beskyttet af naturbeskyttelseslovgivningen §3 og en lokal fredningslov af 1986 skabt af den danske lovgivning, der beskytter det 5,32 km2 store område, som søerne ligger i. Søerne og skovområdet omkring dem, der måler 25,75 km2, er ligeledes beskyttet af Natura 2000, områdenr. 120, habitatområde H104 og Fugledirektiv F74. Formålet med Natura 2000-beskyttelsen er at bevare de vigtige naturtyper i området, herunder løvskove, moser, kalkoverdrev, rigkær, ask og ellesump samt de to søer. Natura 2000 beskytter også en række fuglearter i området, som er ynglebestande af skarver (Phalacrocorax carbo, musvåge (Pernis apivorus), havørn (Haliaeetus albicilla) og havterne (Sterna hirundo), samt hvilende/fodersøgende skovler (Anas clypeata).

Offentlig adgang

Det er muligt at gå ad en sti hele vejen rundt om Nørre Sø.
(Det er ikke muligt at parkere i området. Der er i øjeblikket ingen parkeringspladser, og der er et trafiksikkerhedsproblem, som skal rettes, før en parkeringsmulighed kan anses for sikker.)