©  Foto:

Geopark: Arreskov Sø

Arreskov Sø ligger øst for iskantbakkekomplekset 'De Fynske Alper', og dens størrelse på 3,17 km2 gør den til den største sø på Fyn.

Introduktion

Statsskoven Sollerup ligger ved den vestlige del af søen, hvorimod der nord for skoven er en rig floravegetation på kalkalmindelig og moser. Engene afgræsses af kvæg. Arreskov gods, beliggende ved det nordøstlige hjørne af søen, går tilbage til 1558.

Habitatbeskrivelse

Arreskov Sø er et vigtigt sted for fugle og især for den rigdom af orkideer, der kan opleves om sommeren. Engene omfatter blandt andet bredbladet moseorkidé (Dactylorhiza majalis ssp. majalis), tidlig moseorkidé (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) og den sjældne sumphøne (Epipactis palustris) og rødlistet klitgentiane (Gentian) .

Det varierede landskab af skove, søer, enge og græsarealer gør området til en unik fugleplacering. Et par havørne (Haliaeetus albicilla) og et par trane (Grus grus) har ynglet i flere år ved Arreskov Sø. Udover mange ænder og lappedykkere kan der ses en stor bestand af rovfugle, såsom rød glente (Milvus milvus), høge (Circus aeruginosus), nordlig gåhøg (Accipiter gentilis), spurvehøg (Accipiter nisus) og alm. Musvåge (Buteo buteo).

Området er repræsenteret af mindst 33 optalte sommerfuglearter.

Værdi

Arreskov Sø er unik for området, primært fordi søen er den største på Fyn, men også på grund af Havørnen (Haliaeetus albicilla) og Trane (Grus grus), der er registreret ved søen. Arreskov Sø er et vigtigt sted for fugle, men også for rigdommen af ​​orkideer, især den sjældne mosehimmel (Epipactis palustris) og rødlistede klitgentiane (Gentianella uliginosa), som kan opleves om sommeren.

Beskyttelse og lovgivning

Arreskov Sø er beskyttet af naturbeskyttelseslovgivningen §3 og en lokal fredningslov af 1995 skabt af dansk lovgivning, der beskytter det 8,28 km2 store område, hvori søen ligger. Derudover er 6,57 km2 af området beskyttet under Natura 2000, område 121, Habitatområde H105 og Fugledirektivet F78. Formålet med Natura 2000-fredningen er at bevare de vigtige naturtyper i området, herunder moser, rigkær, aske- og ellesump samt Arreskov Sø. Natura 2000 beskytter også en række fuglearter, der findes i og omkring Arreskov Sø, såsom grågås (Anser anser), skovle (Anas clypeata) og tofteand (Aythya fuligula) samt sjældne ynglefugle Havørn (Haliaeetus albicilla) Honning musvåge (Pernis apivorus), tærne (Botaurus stellaris) og almindelig tern (Sterna hirundo).

Offentlig adgang

Ved søens vestbred er der et fugletårn, der giver et godt udsyn over hele søen. Ikke langt fra fugletårnet er der to vandrestier, der gør det muligt at gå delvist rundt om søen.